Církevní vzdělávání dospělých

Církevní vzdělávání dospělých

Projekt uskutečňuje katedra pedagogiky ve spolupráci s Institutem pro etiku a regionální rozvoj. Projekt vznikl díky iniciativě katedry teologické etiky, sociální etiky a etického vzdělávání. Její vedoucí Prof. Helmut Renöckl vyzval ke spolupráci vedoucí katedry náboženské pedagogiky a společně zpracovali cíle projektu a jeho jednotlivé kroky. Cílem projektu je vytvořit fundované odborné i didaktické zpracování obsahů, o které se zajímají lidé ve farnostech v naší zemi a najít efektivní cestu k adresátům. Jednotlivé kroky byly naplánovány následovně:

1) zjistit skutečný zájem lidí ve farnostech o určité tématické celky

2) zpracovat tato témata po stránce odborné a didaktické

3) zajistit ve vybraných farnostech vzdělávací kursy, v nichž budou zpracovaná témata použita jako základní pomůcka

4) zajistit zpětnou vazbu z farností, v nichž se práce uskutečnila

5) analyzovat připomínky z farností a eventuálně zajistit korekci navržených postupů

6) hledat cesty levné distribuce mezi farnosti, které projeví o tuto formu vzdělávání zájem

Ke spolupráci byli vyzváni studenti všech oborů na TF JU, a to formou účasti na příslušném semináři (církevní vzdělávání dospělých I a církevní vzdělávání dospělých II). Seminář je kreditován, účast na práci skupiny je organizována formou samostatné práce a pravidelných společných konzultací. Během zimního semestru 2001 studenti zorganizovali anketu ve vybraných farnostech a s pomocí vedoucí semináře zpracovali její analýzu (viz text "Vyhodnocení studentské ankety na téma církevní vzdělávání dospělých"). Dále vybrali a zpracovali témata, o něž v anketě registrovali zvýšený zájem, a to v těchto oblastech:

1) Témata, týkající se spíše vztahu křesťanství k okolnímu světu:

- Věda a víra

- Pohled církve na nejnovější výsledky vědy (evoluční teorie versus křesťanská věrouka?)

- Význam víry pro život společnosti (+ otázky ekumenismu)

- Nekřesťanská náboženství

2) Témata, týkající se spíše života z víry uvnitř církve:

- Církevně právní pohled na manželství

- Smysl symbolů v liturgii

 

Během měsíců ledna a února 2002 byla většina témat korigována učiteli jednotlivých kateder, kteří disponují odborným přehledem v příslušných tematických okruzích. Od akademického roku 2002/2003 se na vedení příslušného semináře podílí Mgr. Rudolf Svoboda. V průběhu zimního semestru ak. roku 2003/2004 budou zajímavě zpracovaná témata publikována na této stránce.

Vyhodnocení studentské ankety na téma církevní vzdělávání dospělých

Církevně právní pohled na manželství - autorkou je studentka H. Uhlířová

Informace k tématu "církev" - autorem je student Vavříček

"Věda a víra" - autorem je student M. Cáb

Křesťanská víra a genové technologie, Křesťanská víra a názory na vznik a vývoj světa - autorkou je studentka Weinfurterová

Vztah křesťanství k dalším světovým náboženstvím - autorem je student R. Svoboda

Liturgie  - auorem je student M. Opatrný

 

Koordinátorem projektu "Církevní vzdělávání dospělých" je doc. PhDr. Ludmila Muchová, PhD.

MENU