Profil katedry

 

Katedra pedagogiky se ve své vědecké, publikační a pedagogické činnosti zabývá oblastmi obecné pedagogiky a didaktiky, náboženské pedagogiky, pedagogiky volného času, zážitkové pedagogiky, sociální a speciální pedagogiky, estetické výchovy a filosofie výchovy.

Pedagogika volného času

Pedagogika volného času je disciplínou pedagogiky, jejímž cílem je reflektovat výchovu a vzdělávání dětí, mládeže i dospělých v době jejich volného času. Pod pedagogiku volného času se často zahrnuje vytváření specifických metodických postupů a někdy i (terminologicky ne zcela přesně) také samotná přímá výchovná práce s různými skupinami v jejich volném čase.

Estetická výchova

Estetická výchova (výchova k umění uměním) je na KPD chápána jako teoretická aplikovaná pedagogická disciplína s výrazným interdisciplinárním charakterem. Jejím cílem je receptivní a aktivní estetickovýchovné působení na studenty v oborech blízkých umění (výtvarná, hudební, dramatická, literární, filmová a mediální výchova).

Zážitková pedagogika

Se zážitkovou pedagogikou se na KPD setkáváme jak na praktické, tak teoretické badatelské úrovni:

Metod výchovy zážitkem je využíváno při realizaci adaptačních kurzů, které jsou náplní předmětů tvořících metodickou specializaci „Výchova zážitkem“, kterou studenti oboru Pedagogika volného času mohou absolvovat během svého studia. Kromě participace na přípravě a realizaci kurzů se studenti blíže seznámí s konkrétními metodami, teoretickými modely i historickým vývojem tohoto výchovného přístupu.

Na úrovni badatelské se katedra zabývá efektivitou využití zážitkového přístupu, např. v oblasti rozvoje kompetence k řešení problémů. Někteří absolventi oboru PVČ se dnes dále zabývají zážitkovou pedagogikou v rámci svého doktorského studia na UP v Olomouci či MUNI v Brně.

Náboženská pedagogika

Náboženská pedagogika je disciplína pohybující se na pomezí mezi pedagogikou a teologií. Cíle, obsahy, metody a instituce náboženské výchovy a vzdělání zdůvodňuje pedagogicky. Teologie je však pro ni metapedagogickou vědou, z níž odvozuje svoje základní principy. Vedle ostatních humanitních a sociálních věd je teologie také její věda vztažná. Vede s nimi kritický dialog a dodává nové pohledy a impulsy.

Etická výchova

Členové katedry se podílejí nejen přímou výukou na přípravě vyučujících etické výchovy v rámci denního, kombinovaného a celoživotního vzdělávání (akreditované kurzy DVPP), ale rovněž publikují k této vzdělávací oblasti odborné články a monografie. Etická výchova je vnímána jako kultivace osobnosti v oblasti etiky, tj. praktické filosofie.

Filosofie výchovy

Filosofie výchovy jako součást filosofie či filosofické antropologie usiluje o filosofické založení fenoménů pedagogiky, především výchovy a vzdělávání. Zkoumá například původ a smysl autority, vztahovost mezi učitelem a žákem, pojetí lidskosti jako cíle vzdělávání ad.

 

 

Vedoucí katedry                 

 

 

 


Tajemník katedry

 

doc. PhDr. Helena Zbudilová, Ph.D.

telefon katedra: +420 387 773 507

e-mail: hzbudilova@tf.jcu.cz

kancelář číslo 4.23 (podkroví)

 

PaedDr. Petr Bauman, Ph.D.

telefon kancelář: +420 387 773 527

e-mail: bauman@tf.jcu.cz

kancelář číslo: 4.20 (podkroví)

Sekretářka katedry


Mgr. Karolina Půrová

telefon kancelář: +420 387 773 556

e-mail: purova@tf.jcu.cz

kancelář číslo: 214C (2. patro)

  

 

MENU