Aktuální výběrová řízení na mobility TF JU

Erasmus+, IP, Interní výzva ÚZV JU

 

VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ 2021/2022 NA MOBILITY V RÁMCI PROGRAMU ERASMUS+,
tedy na studijní pobyty, praktické stáže a absolventské stáže v zahraničí

 

Bylo zahájeno výběrové řízení pro studenty Teologické fakulty JU na studijní pobyty, praktické stáže a absolventské stáže v zahraničí v programu Erasmus+ pro ak. rok 2021/22.

 

STUDIJNÍ POBYTY v programu ERASMUS+: ERASMUS

 • pro studenty řádně zapsané min. do 2. ročníku bakalářského studia nebo do jakéhokoliv ročníku navazujícího magisterského či doktorského studijního programu;
 • pro studenty, kteří budou po celou dobu svého výjezdu řádně zapsáni ke studiu, studium nepřeruší ani neukončí;
 • min. délka studijního pobytu: 3 měsíce (90 dní)
 • přihlášky je možné podat zvlášť na zimní a letní semestr, případně na celý akademický rok 2021/2022
 • kromě fyzické mobility je v případě pokračující nepříznivé situace pandemie COVID-19 možné realizovat kombinovanou mobilitu, která se skládá z virtuální části v ČR (bez nároku na stipendium) a fyzické části v zahraničí (s nárokem na stipendium). (Mezi těmito částmi je možné nefinancované období pře­rušení. Musí být dodržena mi­nimální délka fyzické části 90 dní, minimální délka virtuální části stanovena není.), nebo virtuální mobilitu, studium tedy probíhá online z ČR po celou dobu, (bez nároku na stipendium)
 • výběr studijních pobytů dle seznamu zahraničních univerzit, se kterými má TF JU uzavřenou smlouvu, seznam zde
 • Podrobné informace pro vyjíždějící studenty – STUDIJNÍ POBYT – zde

 

Kritéria výběrového řízení pro studijní pobyty jsou:
- formální a obsahové náležitosti přihlášky,
(max. 10 bodů);
- studijní výsledky - vážený aritmetický studijní průměr
(zjišťuje Oddělení pro zahraniční vztahy TF JU na základě výsledků v IS STAG) a to za celé období dosavadního studia ke dni uzávěrky přihlášek, (max. 15 bodů);
- úroveň jazykové kompetence uchazeče v příslušném cizím jazyce
(tj. jazyce studia na zahraniční instituci), (max. 15 bodů) – lze doložit přílohou k přihlášce jedním z následujících způsobů:

 • doklad o absolvování zkoušky z příslušného jazyka na úrovni min. B1 v rámci studia na TF JU (kopie indexu/zápisový list A – přehled o vykonaných zkouškách);
 • potvrzení o úspěšném absolvování mezinárodně uznávaných jazykových zkoušek nebo předložení jazykových certifikátů;
 • pokud student nedoloží žádným z výše uvedených způsobů úroveň jazykové kompetence v příslušném cizím jazyce, příp. pokud požadavky vybrané zahraniční univerzity na jazykovou úroveň uchazečů budou vyšší než minimální úroveň B1 dosažená v rámci studia na TF JU nebo vyšší než úroveň dosažená v rámci mezinárodně uznávaných jazykových zkoušek, budou aktuální jazykové znalosti ověřeny na základě písemného testu a student bude k jeho absolvování vyzván e-mailem;

- motivace uchazeče o zahraniční pobyt – přílohou k přihlášce musí být motivační dopis v jazyce studia na partnerské univerzitě (uveďte své jméno, studijní obor, cíle studijního pobytu, odůvodnění výběru instituce, očekávaný přínos pobytu, případně též předpokládaný předměty dle nabídky vybrané zahraniční univerzity - rozsah A4, vlastnoruční podpis), (max. 20 bodů);

 

PRAKTICKÉ STÁŽE v programu ERASMUS+: ERASMUS

 • pro studenty řádně zapsané do 1. ročníku bakalářského, navazujícího magisterského nebo doktorského studia
 • pro studenty, kteří budou po celou dobu svého výjezdu řádně zapsáni ke studiu, studium nepřeruší ani neukončí;
 • min. délka praktické stáže: 2 měsíce (60 dní)
 • praktická stáž musí být sjednána na plný pracovní úvazek; zaměření praktické stáže musí souviset s oborem studia
 • praktická stáž může probíhat v zahraniční firmě, škole, organizaci apod., neoprávněnými organizacemi jsou instituce EU a další EU orgány včetně specializovaných agentur, které mají vlastní program stáží, a dále organizace spravující programy EU (např. národní agentury);
 • praktické stáže si vyhledávají a dojednávají studenti sami
 • tipy na vyhledávání nabídek stáží: odkaz zde
 • Podrobné informace pro vyjíždějící studenty – PRAKTICKÁ STÁŽ – zde

 

 Kritéria výběrového řízení pro praktické stáže jsou:
- formální a obsahové náležitosti přihlášky,
(max. 10 bodů);
- studijní výsledky - vážený aritmetický studijní průměr
(zjišťuje Oddělení pro zahraniční vztahy TF JU na základě výsledků v IS STAG) a to za celé období dosavadního studia ke dni uzávěrky přihlášek, (max. 15 bodů);
- úroveň jazykové kompetence uchazeče v příslušném cizím jazyce
(tj. jazyce praktické stáže), (max. 15 bodů) – lze doložit přílohou k přihlášce jedním z následujících způsobů:

 • doklad o absolvování zkoušky z příslušného jazyka na úrovni min. B1 v rámci studia na TF JU (kopie indexu/zápisový list A – přehled o vykonaných zkouškách);
 • potvrzení o úspěšném absolvování mezinárodně uznávaných jazykových zkoušek nebo předložení jazykových certifikátů;
 • pokud student nedoloží žádným z výše uvedených způsobů úroveň jazykové kompetence v příslušném cizím jazyce, budou aktuální jazykové znalosti ověřeny na základě písemného testu a student bude k jeho absolvování vyzván e-mailem;

- motivace uchazeče o zahraniční pobyt – přílohou k přihlášce musí být motivační dopis v jazyce, ve kterém bude praktická stáž probíhat (uveďte své jméno, studijní obor, organizace, které budou/byly osloveny, odůvodnění výběru organizace, očekávaný přínos pobytu, předpokládanou pracovní náplň - rozsah A4, vlastnoruční podpis), (max. 20 bodů);

 

ABSOLVENTSKÁ STÁŽ ERASMUS+:

 • pro studenty řádně zapsané v posledním ročníku studia, během studia musí vyřešit a podepsat veškerou dokumentaci před výjezdem;
 • absolvent může absolventskou stáž vykonat do 12 měsíců od ukončení studia
 • délka absolventské stáže: 2 měsíce (60 dní)
 • absolventská stáž může probíhat v zahraniční firmě, škole, organizaci apod., neoprávněnými organizacemi jsou instituce EU a další EU orgány včetně specializovaných agentur, které mají vlastní program stáží, a dále organizace spravující programy EU (např. národní agentury);
 • tipy na vyhledávání nabídek stáží: odkaz zde
 • Podrobné informace pro vyjíždějící studenty – ABSOLVENTSKÁ STÁŽ – zde

 

Kritéria výběrového řízení pro absolventské stáže jsou:
- formální a obsahové náležitosti přihlášky,
(max. 10 bodů);
- studijní výsledky - vážený aritmetický studijní průměr
(zjišťuje Oddělení pro zahraniční vztahy TF JU na základě výsledků v IS STAG) a to za celé období dosavadního studia ke dni uzávěrky přihlášek, (max. 15 bodů);
- úroveň jazykové kompetence uchazeče v příslušném cizím jazyce
(tj. jazyce absolventské stáže), (max. 15 bodů) – lze doložit přílohou k přihlášce jedním z následujících způsobů:

 • doklad o absolvování zkoušky z příslušného jazyka na úrovni min. B1 v rámci studia na TF JU (kopie indexu/zápisový list A – přehled o vykonaných zkouškách);
 • potvrzení o úspěšném absolvování mezinárodně uznávaných jazykových zkoušek nebo předložení jazykových certifikátů;
 • pokud student nedoloží žádným z výše uvedených způsobů úroveň jazykové kompetence v příslušném cizím jazyce, budou aktuální jazykové znalosti ověřeny na základě písemného testu a student bude k jeho absolvování vyzván e-mailem;

- motivace uchazeče o zahraniční pobyt – přílohou k přihlášce musí být motivační dopis v jazyce, ve kterém bude absolventská stáž probíhat (uveďte své jméno, studijní obor, organizace, které budou/byly osloveny, odůvodnění výběru organizace, očekávaný přínos pobytu, předpokládanou pracovní náplň - rozsah A4, vlastnoruční podpis), (max. 20 bodů);

 

Termíny podání přihlášek na studijní pobyt Erasmus+ pro ak. rok 2021/22:

pro pobyt v ZS 2021/2022 nebo celém akademickém roce do 28. 4. 2021
pro pobyt v jarním semestru 2021/2022 (pro univerzity s deadlinem přihlášek v září/říjnu 2021) do 8. 9. 2021
pro pobyt v LS 2021/2022 do 15.10.2021
Formulář pro podání přihášky na studijní pobyt - zde

Termíny podání přihlášek na praktickou stáž nebo absolventskou stáž Erasmus+ pro ak. rok 2021/22:

aktuálně do 28. 4. 2021
další předpokládané termíny

30. 6. 2021, 15.10. 2021

14.1. 2022, 31. 3. 2022

Formulář pro podání přihlášky na stáž - zde

 

Přihlášky (včetně motivačního dopisu a potvrzení o jazykové úrovni) odevzdejte Mgr. Karolině Půrové, kancelář č. 214C (2. patro, TF JU) nebo zašlete emailem v pdf/jpg formě s podpisem na mailovou adresu: purova@tf.jcu.cz.


------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ 2020/2021 NA MOBILITY V RÁMCI PROGRAMU ERASMUS+,
tedy na praktické stáže a absolventské stáže v zahraničí

 

Stále probíhá výběrové řízení pro studenty Teologické fakulty JU na praktické stáže a absolventské stáže v zahraničí v programu Erasmus+ pro ak. rok 2020/21.

Přihlásit se na praktickou stáž je nutné do takového datumu, aby student stihl vyřídit požadovanou dokumentaci se zahraniční organizací a podpis účastnické smlouvy cca měsíc před odjezdem.
Přihlásit se na absolventskou stáž je nutné do takového datumu, aby student stihl vyřídit požadovanou dokumentaci se zahraniční organizací před ukončením studia.

PRAKTICKÁ STÁŽ v programu ERASMUS+: ERASMUS

 • pro studenty řádně zapsané do 1. ročníku bakalářského, navazujícího magisterského nebo doktorského studia
 • pro studenty, kteří budou po celou dobu svého výjezdu řádně zapsáni ke studiu, studium nepřeruší ani neukončí;
 • min. délka praktické stáže: 2 měsíce (60 dní)
 • praktická stáž musí být sjednána na plný pracovní úvazek; zaměření praktické stáže musí souviset s oborem studia
 • praktická stáž může probíhat v zahraniční firmě, škole, organizaci apod., neoprávněnými organizacemi jsou instituce EU a další EU orgány včetně specializovaných agentur, které mají vlastní program stáží, a dále organizace spravující programy EU (např. národní agentury);
 • praktické stáže si vyhledávají a dojednávají studenti sami
 • tipy na vyhledávání nabídek stáží: odkaz zde
 • Podrobné informace pro vyjíždějící studenty – PRAKTICKÁ STÁŽ – zde

 

ABSOLVENTSKÁ STÁŽ ERASMUS+:

 • pro studenty řádně zapsané v posledním ročníku studia, během studia musí vyřešit a podepsat veškerou dokumentaci před výjezdem;
 • absolvent může absolventskou stáž vykonat do 12 měsíců od ukončení studia
 • délka absolventské stáže: 2 měsíce (60 dní)
 • absolventská stáž může probíhat v zahraniční firmě, škole, organizaci apod., neoprávněnými organizacemi jsou instituce EU a další EU orgány včetně specializovaných agentur, které mají vlastní program stáží, a dále organizace spravující programy EU (např. národní agentury);
 • tipy na vyhledávání nabídek stáží: odkaz zde
 • Podrobné informace pro vyjíždějící studenty – ABSOLVENTSKÁ STÁŽ – zde

 

Kritéria výběrového řízení pro praktické/absolventské stáže jsou:
- formální a obsahové náležitosti přihlášky,
(max. 10 bodů);
- studijní výsledky - vážený aritmetický studijní průměr
(zjišťuje Oddělení pro zahraniční vztahy TF JU na základě výsledků v IS STAG) a to za celé období dosavadního studia ke dni uzávěrky přihlášek, (max. 15 bodů);
- úroveň jazykové kompetence uchazeče v příslušném cizím jazyce
(tj. jazyce absolventské stáže), (max. 15 bodů) – lze doložit přílohou k přihlášce jedním z následujících způsobů:

 • doklad o absolvování zkoušky z příslušného jazyka na úrovni min. B1 v rámci studia na TF JU (kopie indexu/zápisový list A – přehled o vykonaných zkouškách);
 • potvrzení o úspěšném absolvování mezinárodně uznávaných jazykových zkoušek nebo předložení jazykových certifikátů;
 • pokud student nedoloží žádným z výše uvedených způsobů úroveň jazykové kompetence v příslušném cizím jazyce, budou aktuální jazykové znalosti ověřeny na základě písemného testu a student bude k jeho absolvování vyzván e-mailem;

- motivace uchazeče o zahraniční pobyt – přílohou k přihlášce musí být motivační dopis v jazyce, ve kterém bude absolventská stáž probíhat (uveďte své jméno, studijní obor, organizace, které budou/byly osloveny, odůvodnění výběru organizace, očekávaný přínos pobytu, předpokládanou pracovní náplň - rozsah A4, vlastnoruční podpis), (max. 20 bodů);

 

Formulář pro podání přihlášky na stáž - zde

Přihlášky (včetně motivačního dopisu a potvrzení o jazykové úrovni) odevzdejte Mgr. Karolině Půrové, kancelář č. 214C (2. patro, TF JU) nebo zašlete emailem v pdf/jpg formě s podpisem na mailovou adresu: purova@tf.jcu.cz.