Take It Jeasy! Populismus v české církvi

Take It Jeasy! Populismus v české církvi

Akademický rok2021/22 (zimní semestr)
Cílová skupina Všechny věkové kategorie.
Výukové cíle

Absolvent se seznámí se základními principy populismu a dokáže je v základních podobách odhalit.

Absolvent rozpozná konkrétní podoby populismu v církevním prostředí
a v náboženském vzdělávání.

Absolvent si osvojí základní strategie odolání demagogii.
Obsah kurzu

Populismus a demagogie

Základní vzorce populistického myšlení: vytvořte si vlastní svět, ovládejte emoce druhých, vytvořte organizaci podobnou sektě, buďte vůdcem, převezměte moc

Základní strategie jak odolat demagogovi

Modelové příklady z politiky

Modelové příklady z církevního prostředí

Modelové příklady z náboženského vzdělávání
Forma a metody výuky

Výklad, diskuze, práce ve skupinách,samostatná práce

Doporučená literatura

Ötsch, Walter – Horaczek, Nina (2020) Populismus pro začátečníky. Návod k ovládání davů. České Budějovice, Petrinum.

Jablonski, Andrzej W. et al (2006) Politický marketing: Úvod do teorie a praxe. Brno: Barrister & Principal.

Eibl, Otto – Chytilek, Roman – Matušková, Anna (2012) Teorie a metody politického marketingu. Brno: CDK.

Vlachová, Klára (ed.) (2015)

Národní identity a identifikace: Česká republika – Visegrádská čtyřka – Evropská unie. Praha: Sociologické nakladatelství SLON / Sociologický ústav AV ČR.

Muchová, Ludmila (2005) Vyslovit nevyslovitelné: Didaktika uvádění do světa symbolů. Brno: CDK.

Lektorské zabezpečení Mgr. Tomáš C. Havel, Dr. theol.
Rozsah kurzu 20 hodin
Termíny výuky

říjen 2021 – leden 2022

4.10., 25.10., 1.11., 8.11., 22.11., 6.12., 13.12.2021, 10.1., 17.1., 24.1.2022

vždy v čase 17:00 - 18:30
Poplatek

850 Kč

Platba kurzu na účet číslo

 104725778/0300

Variabilní symbol

Variabilní symbol bude vygenerován a zaslán přihlášeným účastníkům prostřednictím e-mailu před začátkem kurzu.

Minimální počet účastníků 8
Příjem přihlášek do 27. 9. 2021
Odborný garant Mgr. Tomáš C. Havel, Dr. theol.
Organizační garant Mgr. Jana Kubínová, e-mail: kubinova@tf.jcu.cz
Způsob ukončení a osvědčení Esej v rozsahu minimálně tří stran A4. Osvědčení o absolvování kurzu.
Přihlášení

Přihláška ke stažení

Elektronická přihláška

Storno podmínky

V případě zrušení přihlášky ze strany zájemce o CŽV 10 a více pracovních dní před zahájením výuky není úplata účtována a případná již provedená úhrada je účastníkovi CŽV vrácena. Při zrušení přihlášky ve lhůtě 5 až 9 pracovních dní před zahájením výuky je účtován storno poplatek ve výši 50 % stanovené úplaty. Při pozdějším zrušení přihlášky je účtován storno poplatek v plné výši stanovené úplaty.
MENU